Andmekaitsetingimused

Käesolevad andmekaitsetingimused kirjeldavad isikuandmete töötlemist ABC teraapia OÜ (registrikood: 14122215) poolt ABC Teraapia Mustamäe ja Lasnamäe esinduste pidamisel, sealjuures ABC teraapia OÜ poolt hallataval veebilehel abcteraapia.ee. ABC teraapia OÜ on isikuandmete vastutavaks töötlejaks. 

ABC teraapia OÜ lähtub isikuandmete töötlemisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2016/679, isikuandmete kaitse seadusest ning muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest.    

Juhul, kui ABC teraapia OÜ teeb käesolevates andmekaitsetingimustes muudatusi, on ajakohased andmekaitsetingimused kättesaadavad veebilehel abcteraapia.ee, mida palume teil kõige värskemate andmekaitsetingimustega kursis olemiseks aeg-ajalt külastada. Samuti võime andmekaitsetingimuste muudatustest teavitada e-posti teel või muul meile teadaolevatel kontaktandmetel. 

 1. Mõisted

„ABC Teraapia“ või „meie“ on ABC teraapia OÜ (registrikood: 14122215) kui isikuandmete vastutav töötleja ehk isik, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Andmesubjekt on tuvastatav või tuvastatud füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse.

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatava või tuvastatud füüsilise isiku (andmesubjekt) kohta. 

Isikuandmete töötlemine on igasugune isikuandmetega tehtav toiming (nt kogumine, säilitamine, muutmine, edastamine, kustutamine, korrastamine).

 1. isikuandmete töötlemine 
  1. Isikuandmete koosseis

Andmekaitsetingimustes sätestatud eesmärkide saavutamiseks töötleme osa või kõiki järgnevatest andmesubjekti isikuandmetest, seejuures on täpne töödeldavate isikuandmete koosseis iga juhtumi puhul erinev:

 • Isikutuvastusandmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood; 
 • Kontaktandmed: e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber;
 • Hariduse andmed: töötajate haridustase, lõpetatud eriala ja õppeasutus, lõpetamise aasta;
 • Terviseandmed: tervislik seisund ja selle ajalugu, teave vigastuste või haiguste kohta; 
 • Makseandmed: arveldamise ja arve edastamise viis; pangakonto number ja muud rekvisiidid; maksete ajalugu; võlgnevustega seonduv info;
 • Eelistustega seonduvad andmed: otseturunduse nõusolekute ja keeldude andmed; veebilehekülje keele eelistusvalik; andmesubjekti antud muud nõusolekud/keelud või tehtud eelistuste valikud;
 • Pildisalvestusandmed: turvakaamerate poolt kogutud visuaalsed isikuandmed, sh inimeste näod, kehahoiak ja liikumine; 
 • Ajatemplid: andmed videosalvestuse aja kohta.

Ülaltoodud isikuandmeid kogutakse töösuhte raames (tööle kandideerimisel, töölepingu sõlmimisel ja tööülesannete täitmise käigus), meiega sõlmitud lepingulise suhte raames (nt teenuse osutamise lepingu raames) ning andmesubjekti enda poolsel pöördumisel. 

Töötleme andmesubjekti isikuandmeid veebilehel kasutatavate küpsiste abil. Küpsis on tekstifail, mille veebiserver salvestab meie veebilehe külastamisel Teie arvuti, mobiiltelefoni või muu seadme veebilehitsejasse. Küpsiseid kasutatakse selleks, et pakkuda teile isikupärasemat kogemust ja käepärasemat navigeerimist meie veebilehel. Mittesoovitavad küpsised saate igal ajal veebibrauseri seadetes eemaldada, kuid peate arvestama, et küpsiste eemaldamine võib takistada ligipääsu meie veebilehel ja piirata selle funktsionaalsust. Küpsiste kasutamise põhimõtted (sh küpsiste abil kogutavate andmete koosseis) on kättesaadavad veebilehel abcteraapia.ee. 

  1. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja eesmärk 

Töötleme andmesubjekti isikuandmeid õigusliku aluse olemasolul ning seni kuni see on vajalik andmekaitsetingimustes sätestatud eesmärkide täitmiseks. Isikuandmete töötlemine toimub alljärgnevatel õiguslikel alustel ning eesmärkidel.

   1. Lepingu täitmine

Töötleme lepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil isikutuvastusandmeid, kontaktandmeid, hariduse andmeid, terviseandmeid ja makseandmeid, et korraldada lepingu sõlmimist, täitmist ning arveldamisega seonduvat. Konkreetselt töödeldavate isikuandmete mahu ja koosseisu puhul lähtume lepingu sõlmimiseks või täitmiseks minimaalselt vajalikust. 

   1. Õigustatud huvi

Kasutame õigustatud huvi alusel ABC Teraapia poolt hallataval Lasnamäe esinduse territooriumil turvakaameraid, mis edastavad pildisalvestusandmeid, mis omakorda võivad sisaldada isikuandmeid territooriumil viibivate isikute kohta. Vastavate isikuandmete töötlemine lähtub õigustatud huvist tagada töötajate ja klientide turvalisus ning kaitsta ABC Teraapia, selle töötajate ja klientide vara. Turvakaamerate kasutamise kohta on lisatud hoiatussildid. Turvakaameraid kasutatakse seoses konkreetse juhtumiga, mitte pidevaks isikute reaalajas jälgimiseks. Oleme turvakaamerate kasutamisega seonduvalt läbi viinud õigustatud huvi mõjuanalüüsi, millega tutvumiseks tuleb andmesubjektil pöörduda meie poole andmekaitsetingimustes toodud kontaktandmetel. Mõjuanalüüsis oleme kaalunud õigustatud huvi proportsionaalsust võrreldes andmesubjekti huvide ja õigustega ning jõudnud järeldusele, et turvakaalutlusel turvakaamerate kasutamine on õigustatud huvidest lähtudes põhjendatud ega ei riiva andmesubjekti huve ja õigusi ebaproportsionaalselt. 

Töötleme õigustatud huvi alusel kontaktandmeid turundustegevuse läbiviimiseks, näiteks uute teenuste tutvustamiseks ja klientide rahulolu-uuringute läbiviimiseks. 

Samuti võib ABC Teraapia isikuandmeid töödelda lepinguliste või muude vaidluste korral, et kaitsta ABC Teraapia õigustatud huve.

   1. Andmesubjekti nõusolek

Andmesubjekti eelneval nõusolekul ning andmesubjekti poolt nende avaldamisel võime töödelda täiendavaid terviseandmeid, mis on vajalikud teenuste osutamiseks.  

Samuti töötleme andmesubjekti eelneval nõusolekul kontaktandmeid, et saata andmesubjektile otseturunduse teated (uudiskirju, pakkumisi, muud turundusmaterjali). 

Andmesubjektil on õigus nõusolek selliste isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, teavitades sellest meid andmekaitsetingimustes toodud kontaktidel või kasutades muid tehnilisi lahendusi. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta varasemalt tehtud töötlemistoiminguid ja nende õiguspärasust. Kui andmesubjekt võtab nõusoleku tagasi, säilitatakse andmed andmesubjekti vastava tahteavalduse kohta.

   1. Õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine

Võime teie isikuandmeid töödelda õigusaktides sätestatud kohustuste täitmiseks, näiteks isikuandmete kaitse tagamiseks (sh andmesubjektide taotlustele ja pädevate riigiasutuste päringutele vastamiseks), isikuandmete säilitamiseks ajavahemikul, mis on vajalik seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamise eesmärgil) ja muudeks kohalduvatest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. 

  1. Isikuandmete säilitamine

Säilitame isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik andmekaitsetingimustes kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks, meie õiguste kaitsmiseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Säilitamisperioodi määrab isikuandmete vastutav töötleja vastavalt oma õigustatud huvidele, st käesoleval juhul lähtudes töötajate ja klientide turvalisuse ning õiguste tagamisest ning võimalike õigusvaidluste või õigusnõuete lahendamiseks vajalikust ajast. Töötlemise vajaduse äralangemisel isikuandmed kustutatakse.  

Andmesubjekti terviseandmed kustutatakse isikuandmed koheselt pärast teenuse osutamise lõppu.  

Turvakaamerate salvestusi säilitatakse 14 päeva jooksul, pärast mida (juhul kui turvaintsidenti toimunud ei ole) kustutatakse salvestused automaatselt.

Raamatupidamise alusdokumente säilitatakse seitse aastat alates vastavate isikuandmetega seotud majandusaasta lõppemisest.  Sõlmitud lepingutega seonduvaid kontaktandmeid ja makseandmeid võime oma õiguste kaitsmise eesmärgil (õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks) säilitada kuni 10 aastat lepingu lõppemisest. 

Eeltoodud perioodide möödumisel kustutatakse vastavad isikuandmed, välja arvatud juhul, kui isikuandmete töötlemine on asjaoludest tulenevalt vajalik meie õigustatud huvide kaitseks, nt lepinguliste või muude vaidluste korral (sh vältava vaidluse tõttu). Samuti on meil õigus eelnimetatud perioodide järgselt muuta isikuandmed anonüümseks, st töödelda isikuandmeid selliselt, et andmed ei ole enam käsitletavad isikuandmetena.

 1. Andmete vastuvõtjad

Isikuandmed ei jagata kolmandate osapooltega, välja arvatud juhul, kui see on vajalik õigusnõuete täitmiseks, seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks või muude õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks.  

Meil on õigus avaldada ja edastada andmesubjektide isikuandmeid eelkõige:

 • juriidilistele nõustajatele, audiitoritele jms kolmandatele isikutele oma õiguste kaitsmiseks;
 • maksehäireregistrile jms kolmandatele isikutele võlgnevuste sissenõudmiseks ehk oma huvide kaitsmiseks;
 • kolmandatele isikutele, kellele isikuandmete edastamiseks on andmesubjekt andnud nõusoleku (nt isikuandmete ülekandmise raames);
 • seaduses sätestatud juhtudel pädevale riigiorganile;
 • meie koostööpartneritele, sh serveriteenuse pakkujatele, makselahenduste pakkujatele, digitaalsete turundusteenuste pakkujatele (sotsiaalmeedia- ja reklaamipartnerid ning analüütikud).

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Juhul, kui eelnimetatud eesmärkide saavutamiseks peaks tekkima vajadus edastada isikuandmeid vastuvõtjatele, kes ei asu Eestis, Euroopa Liidus või Euroopa Liidu Majanduspiirkonnas, võtame kasutusele kõik vajalikud meetmed, et tagada isikuandmete töötlemise turvalisus ja õigusaktidele vastavus.

 1. Andmesubjektide õigused

Vastavalt kehtivatele õigusaktidele on andmesubjektil õigus:

 • taotleda teavet tema kohta kogutud isikuandmete kohta;
 • taotleda oma isikuandmete kustutamist;
 • taotleda oma isikuandmete parandamist;
 • taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist;
 • esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta;
 • isikuandmete ülekandmisele, st saada enda isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale;
 • esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele (Andmekaitse Inspektsioonile).

Kui töötleme isikuandmeid nõusoleku alusel, võib andmesubjekt nõusoleku igal ajal tagasi võtta, millisel juhul lõpetatakse isikuandmete töötlemine. See ei mõjuta varasemalt tehtud töötlemistoiminguid. 

Kui soovite kasutada oma õigusi või saada lisateavet, palume võtta meiega ühendust allpool toodud kontaktandmetel. Reageerime päringutele võimalikult kiiresti, võttes arvesse õigusaktidest tulenevaid tähtaegasid. 

 1. Kaitsemeetmed 

Töötleme isikuandmeid õigusliku aluse olemasolul ning õiguspärastel eesmärkidel. Kasutame tehnilisi meetmeid isikuandmete turvalisuse tagamiseks, mis kaitsevad kogutud andmeid tahtmatu või ilma loata jälgimise, kopeerimise, muutmise, teisaldamise ja kustutamise eest. Digitaalses vormis infosüsteemidele on juurdepääs vaid juurdepääsurekvisiite omavatel isikutel. Terviseandmetele on juurdepääs vaid teenust osutaval töötajal ning ainult teenuse osutamise ajal. Paberil andmekandjaid hoitakse Mustamäe esinduse puhul seifis ning Lasnamäe esinduse puhul lukustatavas  kapis. Turvakaamerate salvestustele on samuti juurdepääs ainult vastavaid juurdepääsurekvisiite omaval isikul. 

Kui edastame isikuandmeid meie nimel tegutsevatele volitatud töötlejatele, veendume nende isikute usaldusväärsuses ja sõlmime nendega asjakohased kokkulepped ja andmetöötluslepingud.

Kui leiab aset isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu andmesubjekti õigustele ja vabadustele, siis teavitame sellisest rikkumisest Andmekaitse Inspektsiooni. Täiendavalt võtame kasutusele meetmeid, et rikkumine esimesel võimalusel lõpetada.

 1. Päringud ja kaebused

Isikuandmete töötlemisega seonduvate päringute, küsimuste ja kaebuste korral on andmesubjektil õigus pöörduda ABC teraapia OÜ kui vastutava töötleja poole alljärgnevatel kontaktidel:

ABC teraapia OÜ 

registrikood: 14122215 

Kadaka tee 4, 10621 Tallinn

+372 5284311

martin.ilves@massaaz.ee

Päringutele reageerime seadusest tulenevaid tähtaegasid arvestades võimalikult kiiresti. Vastame andmesubjekti taotlusele 30 päeva jooksul ning teavitame andmesubjekti, kas ja milliseid meetmeid on taotluse lahendamiseks rakendatud. Kui taotlus on keeruline või mahukas, võib vastamise tähtaega 60 päeva võrra pikendada. Kui me ei võta meetmeid vastavalt andmesubjekti taotlusele, teatame andmesubjektile meetmete võtmata jätmise põhjused ning selgitame võimalust esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitsmiseks kohtusse. 

Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega riikliku andmekaitse järelevalve teostaja poole, kui leiate, et teiega seotud isikuandmete töötlemine ei vasta õigusaktidele. Eestis on riiklikuks järelevalve teostajaks Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee; tel 627 4135).